تاریخنگار
پایگاه داده های تاریخی  
قالب وبلاگ
ضرورت زندگی اجتماعی و لزوم برقرار بودن نظم و آرامش در جامعه سبب پيدايش دو مقولۀ خير  و شر  نزد بشر شد. خير هر چيزی بود که افرادِ جماعت برای زندگی شان سودمند يافتند، و شر هر چيزی بود که زندگی را بر افراد جماعتْ تلخ و ناگوار می کرد. در نظم طبيعت، بخودی خود، نه چيزی خير است و نه چيزی شر است؛ يعنی نظم طبيعت نه خير را می شناسد نه شر را، نه فضيلت را نه رذيلت را. جانوران يکديگر را می درند و می خورند؛ درندگان آدمها را می دريدند و می خوردند. آدمها بسياری از جانوران را می کُشَند و می خورند. زمين یا طبيعت نيز همۀ آدمها و جانوران را می خورد. انواع باکتريها و ميکروﺑﻬا و ويروسها و نيز جانورانِ زهری همچون مار و کژدم که طبيعتْ توليد می کند باعث درد و رنج بسيار برای آدمها و حتی مرگِ آدمها است. سيل ويران گر و توفانِ نابودگر و آتش فشانِ فناکننده و زلزلۀ آسیب رسان از توليداتِ هميشگی طبيعت است که برای انساﻧﻬا درد و رنج بسيار می آورند. ولی هيچ کدام از اينها در نظام طبيعتْ شر نيست هرچند که آدمها آﻧﻬا را شر ناميده اند. مرگ نيز گرچه نزد آدمها شر است ولی در نظام طبيعت چيزی جز بازگشتِ موجوداتِ زنده به طبيعت نيست. انسان نيز همچون هر موجودِ زنده ائی از طبيعت بيرون آمده و با استفاده از داده های طبيعت زيسته است و سپس به طبيعت برمی گردد. خير و شر دو مقوله است ک انساﻧﻬا در طی هزاره ها برای آرامش بخش تر کردنِ زندگی خودشان و آسوده تر زيستنشان وضع کردند. نه خيِر مطلق وجود دارد نه شِر مطلق؛ بل که هر دو نسبی است. يک چيزی ممکن است که در زمانی يا نزد جامعه ئی خير باشد و در زمانِ ديگری يا نزدِ جامعۀ ديگری شر تلقی شود. شر نيز چنين است و نسبی است. به مرور زمان بشر برای برخی از رفتارها و کردارهای خويش معيارهائی معين کرد، و در نتيجۀ آن اخلاق پديد آمد. اخلاق معيار تمييِز خير و شر در جامعۀ بشری شد. امروز نيز اخلاق است که تعيين می کند چه چيزی خير و چه چيزی شر است، و چه چيزی فضيلت و چه چيزی رذيلت است. فضيلت و رذيلت نيز قراردادی و نسبی است. مثلا، روزگاری آن چه که در دين جهاد  ناميده شده است فضيلت بود . گاهی جهاد عبارت بود از لشکر کشيدن بر سر مردمی که نه جنگی با کسی دارند و نه با کسی دشمنی و کينه دارند؛ ولی بر سرشان لشکر می کشدند تا دينشان را نابود کنند و دين خودشان را بر آﻧﻬا تحميل کنند يا داراييهاشان را از آﻧﻬا بگيرندو  سرزمينشان را نيز به زيِر سلطۀ بکشانند در حالی که در معيار اخلاقی روزگار ما چنين عملی رذيلت است آن هم چنان رذيلتی که هيچ رذيلتی به پايۀ آن نمی رسد.
اين فضيلتِ ديروزين در زمان ما بزرگترين جنايت ضدِ بشری تلقی می شود. برده داری نيز روزگاری فضيلت بود قوانين يونان و روم باستان را بنگريد، ولی اين فضيلتِ ديروزين ديرزمانی نيست ک نزد انساﻧﻬا تبديل به رذيلت شده است. دروغ را رذيلت می ناميم؛ و می گویند دروغ بدترين رذيلت است. ولی نزد دستگاههای اطلاعاتی و جاسوسی دولتها دروغ فضيلت شمرده می شود. همۀ کارگزاران دستگاههای اطلاعاتی تعليم دروغ گفتن می بينند، و کردارهاشان را نظامهای سلطه با توجيهی که می کنند فضيلت می شمارند. اگرچه مفهوم خير و شر و فضيلت و رذيلت در زماﻧﻬای دوری در جوامع بشری ابداع شده بود، دينهای متأخرتر یا  اديان توحيدی  باز به تعريفِ خير و شر و فضيلت و رذيلت پرداختند و بسياری از سنتها و آداب ديرينه جوامع خودرا را فرماﻧﻬای آمده از آسمان شمردند که تخطی از آﻧﻬا جايز نيست و کيفر به دنبال دارد. با گستردگی بيشتِر جماعتها و تشکيل روستاهای پرجمعيت و پيچيده ترشدن شکل زندگی اجتماعی و ابداع شدن پيشه ها و حرفه  ها که نوعی تقسيم کار را باعث می شد، توليت معبد و رياستِ امور دينی نيز تخصصی شد، و افراد خاندان رهبر سادۀ اوليه در نسلهای بعدی متوليان وراثی دين و معبد و نمايندگان خاص ايزدان در روی زمين شدند، و با تشکيل شدن جامعۀ شهری، بزرگِ اين خاندان در عين حال که رهبر دينی بود رئيس شهر يعنی شاه نيز شد، و حاکميتی تشکيل شد که رياستش در دست مردی بود که گزيدۀ ايزدان و نمايندۀ آسمان پنداشته می شد. اين گونه بود که در بخشی از جامعۀ بشری پيامبر-شاه  پديدار گرديد. سومريان که نخستين شهرها را در خاورميانه و مشخصًا در نواحی جنوبی سرزمين ميان دو رود دجله و فرات ۔در زمينهای واقع در جنوب بغداد تا بصره و نجف در عراق کنونی۔ تشکيل دادند، بنا بر کتيبه هائی که برجا ﻧﻬاده اند، معتقد بودند که شاهانشان شخصيتهائی آسمانی اند که روزگاری نياکانشان برای اداره کردن امور جهان در کالبد انسانی حلول کرده اند، و در روزگاری ديرينه که آغاز جهان پنداشته می شد ؛ تاج شاهی و معبد و اثاث و زيورآلات معبد را از آسمان با خود آورده اند و مقدسينی آسمانی بوده اند که برای پادشاهی و ادارۀ امور بشر بر زمين آمده اند. شاهان شهرهای سومِر، هم رياست دينی را داشتند هم رياست سياسی را. آﻧﻬا به اين مفهوم خدازادگانِ مقدس و وَلی مطلق  بر روی زمين شمرده می شدند که جان و مال همگان را در اختيار خود داشتند و زمين ازآنِ ايشان بود و مردمی که روی زمين می زيستند به خاطر خدمت به آﻧﻬا و فرمانبری از آﻧﻬا آفريده شده بودند. از اوائل هزارۀ چهارم پيش از مسيح باين سو، جوامع خاورميانه يی عمومًا جوامع دينی بودند، و ايزدانی که جلوه های گوناگونِ طبيعت بودند توسط نمايندگانشان بر آﻧﻬا حکومت می کردند. رهبران دينی سياسی اين جوامع به منظور تنظيم روابط اجتماعی مردم قوانين و مقرراتی را که مدعی بودند از جانب ايزدان از آسمان نازل شده است وضع می کردند و به مردم تلقين می کردند که با پيروی و اجرای آﻧﻬا به آرامش و سعادت خواهند رسيد. بنابر تلقين هائی که اين رهبران می کردند ؛ هرگونه تخطی از اين احکام و قوانين و مقرراتِ آسمانی خشم ايزدان را برمی انگيخت و دردها و رنجهای بی شماری ۔چون طغيان رودخانه و صاعقه و آتش فشان و زلزله و وبا را بدنبال می آورد و گاه سبب نابود شدن آبادانیها می شد. بدین ترتیب ، نیاز جامعه به ثبات اخلاقی و تداوم فرهنگی و تلاش زعمای قوم  برای انحصاری کردن امتيازات ناشی از قدرت و رهبری در خاندان خودشان، و جلوگيری از هرگونه امکان انتقال قدرت یا انشعاب در جامعه (که تهدید بالقوه ائی برای کیان و دوام اجتماعی بود)به آفرینش يک رشته اساطير و افسانه های دينی و عقيدتی منجر شد. این همان عصر ظهور دین در تاریخ بشر می باشد.
 (در نگارش این متن از رساله امیرحسین خنجی با عنوان چرا تاریخ می خوانیم ، بهره گرفته ام)
[ جمعه 11 اسفند1391 ] [ ] [ محسن ]

شاید برای این سخن کمی دیر باشد. اما دیدم گروهی از فعالان دنیای وب خود را متعهد دیده اند تا ضوابطی اخلاقی را در کارهای خود در پایگاه های گفتمانی جهان مجازی اینترنت رعایت کنند. بد ندیدم آنها را یادآور خود و دیگر دوستانم کنم:

1- محیط پیرامون خود را با نمایش زشتی ها آلوده نکنیم و فرهنگ شایسته اصیل را در جامعه مجازی گسترش دهیم

 2- هر گاه اشتباهی از ما چه در نوشتن و چه در موارد دیگر سر زد، با فروتنی پوزش بخواهیم و در جبران آن بکوشیم

 3- وقت شناس باشیم و برای وقت دیگران احترام بگذاریم. برای گفتگو با دوستان ، زمان مناسبی را انتخاب کنیم

4-رمزهایمان را در اختیار کسی قرار ندهیم. ممکن است دوستی بخواهد مزاح کند و با ایمیل ما به کسان دیگر پیام بدهد.

5- به حریم خصوصی یکدیگر احترام بگذاریم . تلاش نکنیم تا به اطلاعات خصوصی دیگران پی ببریم و اگر به آنها دست یافتیم آن را افشاء نکنیم

6- ارزشها و رفتارهای پسندیده همه اقوام را ارج نهیم و در گسترش و شناساندن چنان رفتارهای نیکویی به مردمان دیگر کوشا باشیم

7- قانون رعایت حقوق مولفین و مصنفین( کپی رایت) را رعایت کنیم و از به کار گیری کپی آثار دیگران به شدت پرهیز کنیم

8- از انتقادات سازنده دیگران استقبال کنیم و به جای تلاش برای پی بردن به نیت انتقاد کننده، تلاش کنیم تا رفتارهای خود را بهبود ببخشیم

9-از توهين به اقليت ها و اقوام جداً اجتناب نموده و ضمن خودداري از نقل و ارسال هرگونه متلك و جوك ، مانع انجام اين امر زشت شويم .

10- اگر واقعا در صدد رابطه با کسی هستیم، نخست فرد شایسته و مورد نظر خود را بیابیم و صرفا با هر فردی در وب دوست نشویم.

[ پنجشنبه 10 اسفند1391 ] [ ] [ محسن ]

یکی از دهها عکسی است که از آلبوم عکسهای خانوادگی بیرون امده و به منظر عموم درامده. نمی دانم چرا؟

شاید هم مثل خیلی از تصاویر تاریخ دیگر ، فتوشاپی است و برای زنده کردن حس تارخی ملت درست شده است!

[ چهارشنبه 9 اسفند1391 ] [ ] [ محسن ]

1. دریافت پست الکترونیکی ایرانی : http://www.Mail.Iran.ir/

2.   دریافت آخرین صورتحساب گاز  : http://www.nigc.ir/

3.   دریافت آخرین صورتحساب همراه اول : http://billing.mci.ir/billing

4.   سامانه پرداخت عوارض شهرداری (نوسازی) : http://tax.tehran.ir/

5.   سامانه خرید بلیط هواپیما (هما) : http://ebooking.iranair.com/

6.   سامانه خرید بلیط هواپیما (آسمان) : http://217.219.68.42/

7.   سامانه خرید بلیط اتوبوس :  http://sseb.nirasoftware.com/cgi-bin/

8.   سامانه خرید بلیط قطار : http://ticket2.raja.ir

9.   خرید اینترنتی شارژ تلفن همراه: http://charge.pec.ir/Forms/Main

10.  سامانه پرداخت اینترنتی پارسیان:http://pec.ir/Forms/EShops   

11.سامانه رزرو هتل  : http://www.hotelyar.com/

12.لیست پزشکان زن متخصص : http://www.women.gov.ir

13.سامانه خدمات اینترنتی شرکت مخابرات:  http://www.tct.ir

 14.سامانه سوابق بیمه تامین اجتماعی:http://www.tamin.ir/NSite

15.سامانه ویرایش اطلاعات هدفمندی یارانه ها: http://www.refahi.ir/

16سامانه خدمات نیروی انتظامی:http://epolice.ir/page.php?21

[ سه شنبه 8 اسفند1391 ] [ ] [ محسن ]

---اینها فقط تعداد انگشت شماری از تالیفاتی هستند که در باره تمدن اسلامی ، آگاهی های سودمندی ارائه می دهند.

- اسلام و تمدن اسلامی : آندره میکل ( ترجمه حسن فروغی )

- علم و تمدن در اسلام : حسین مونس ( ترجمه آذرتاش آذرنوش )

- تاریخ تمدن اسلام : جرجی زیدان ( ترجمه علی جواهر کلام )

- تمدن اسلام و عرب : گوستاو لوبون( ترجمه مصطفی زمانی )

- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی : زین العابدین قربانی

- فرهنگ و تمدن مسلمانان : ولادیمیر بارتولد ( ترجمه علی اکبر دیانت )

- میراث کلاسیک اسلام : فرانتس روزنتال( ترجمه علیرضا پلاسید )

- کارنامه اسلام : عبدالحسین زرین کوب

- تمدن اسلامی در قرن چهارم : آدام متز( ترجمه علیرضا ذکاوتی )

- سهم اسلام در تمدن جهانی : ناصرالدین صاحب زمانی

- تمدن اسلامی در عصر امویان : محمد سپهری

- وحدت و تنوع در تمدن اسلامی : گوستاو گرانباوم( ترجمه عباس آریانپور )

-  انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی : ایوانز اولیری( ترجمه احمد آرام )

- فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و تاثیر آن در تمدن اسلامی : محمد محمدی ملایری

و کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن اسلامی : شهره روغنی (سمت ، 1388)

[ دوشنبه 7 اسفند1391 ] [ ] [ محسن ]

در همین ایران گل و بلبل خودمان ، کشوری با پیشینه فرهنگی چند هزار ساله ، و کذا و کذا ، برای تنبیه خاطیان ، مجازات هائی مقرر بود : از جمله :

1- مجازاتهاي تاديبي،  شامل :

- چوب و فلك : که به نوشته یک سیاح انگلیسی، تنبيه معمولي محسوب مي‌شود و عموم اشخاص ممكن است لذت آن را بچشند. براي چوب زدن دستگاه خاصي بود به نام چوب فلك . كف پاي مجرم را در بالا به يك قطعه چوب افقي مي‌بستند ، در حالي كه خود او از پشت به روي زمين خوابيده بود .

آن‌گاه دژخيمان ضربه‌ها را با نظمي معين بر كف پاي گناهكار مي‌زدند . اغلب اوقات ضربه‌ها را به پاي برهنه وارد مي‌كردند چنان كه بعد از چند ضربه ناخن‌هاي مضروب از جا كنده مي‌شد و خون جاري مي‌گردید . جالب آن که حتی نخست وزيرانی که  مورد بي‌مهري شاه واقع مي‌شدند هم ، چوب و فلك را تحمل مي‌نمودند .

- زندان : وضع زندان‌هاي ايران تا سالها چنان اسف بار بود که نویسنده ایرانی ناظم‌الاسلام كرماني در وصف آن چنين مي‌نويسد : «زندان ، عبارت است از اتاق تاريك مرطوب كثيفي كه در آن جز كند و زنجير براي گردن و پشه و كك و شپش و ساس براي اذيت ، ديگر چيزي پيدا نمي‌شود . در 24ساعت شبانه روز 5 سير نان خشك به هر يك مي‌دهند . آب خيلي كم و به ندرت مي‌دهند ، براي اينكه زياد محتاج به ادرار نگردد » گفته می شد به هنگام شيوع بيماري يا واقعه‌اي سرور انگيز ، تعدادي از  زندانيان آزاد مي‌شدند ، كه البته اين ترخيص ارتباطي با سنگيني يا سبكي جرم مجرم نداشت ، بلكه مربوط مي‌شد به مبلغي كه هركس براي خلاصي خود بـه رئيس زندان می پرداخت!

-خانه نشين شدن: کارگزارن مغضوب ساليان دراز در خانه خود يا در شهري تحت نظر پليس قرار مي‌گرفتند و حق هیچگونه فعالیت اجتماعی را نداشتند.

2- مجازات‌هاي بدني ،  که عبارت بودند از :

- بريدن بيني : مجرمين را با توجه به سنگيني جرم آنها به بريدن بيني مجازات مي‌كردند . حتي در مورد جرائم بسيار ناچيز هم اعمال مي‌شد . این نوع کیفر باعث می شد تا فرد تنیبه شده ف تا اخر عمر از حضو در مجامع عمومی سرباز زند و عملا مرگ وی فرا رسد!

- بريدن گوش و زبان : گوش بريدن به عنوان يك راه و رسم قديمي در ايران در مودر کساني اعمال می شد كه اتهامي به ديگري وارد يا اشاعة اكاذيب كرده باشند .در اين كيفر تمام لالة گوش را يكباره نمي‌بریدند ، بلكه فقط جزء خيلي كوچكي از آن را مي‌بریدند به طوري كه مي‌توان همين مجازات را دربارة شخص معيني تا ده برابر تكرار كرد . كم و زياد آن ديگر بسته بود به ميل ميرغضب و منوط مي‌شد به مبلغ بيشتر و كمتر كه وي از مجرم مي‌گرفت .

- بريدن انگشت و دست : براي مجازات كساني كه مرتكب خطاهاي كوچك شده‌اند مثلاً به دفعات سرقت كرده‌اند ، مهر جعل كرده‌اند ، و.. اغلب انگشتان را مي‌بريدند . چه بسا اشخاصي را كه به اين طريق كيفر ديده‌اند به صورت متكدي ديده مي‌شدند.

- كور كردن : مجازات كور كردن در موارد خاص و تنها دربارة اشخاصي كه مورد سوء ظن شاه واقع مي‌شدند اعمال مي‌گردید . اين بدگماني‌ها يا به علت دارايي اشخاص و يا نفوذي كه بر مردم داشتند ، برانگيخته مي‌شد . محكومين را به دو طريق از بينايي محروم مي‌كردند :يكي در آوردن چشمها كه شكنجه‌اي بس وحشتناك بود و ديگر سوزاندن چشمها كه عمل احتياطي براي رفع خطري بود كه از طرف بعضي اشخاص ممكن است متوجه دولت بشود . براي اين كار چشمهاي محكوم را باز نگاه داشته و آهن سرخ شده‌اي را به آرامي از مقابل آن مي‌گذراندند . که قرنية چشم فوراً كدر مي‌شد و خاصيت بينايي آن از بين مي‌رفت.

- اعدام : مجازات اعدام درباره جرايمي از قبيل دزدي ، آدمكشي ، هتك ناموس ، خيانتهاي بزرگ ، ياغي گري و.. اجرا مي‌گردید . مجازات اعدام در مورد مردان زناكار اعمال مي‌شد ، در حالي كه زنان را زنده زنده درون كيسه‌اي مي‌گذاردند و به آب مي‌انداختند . گاهي اوقات محكوم به اعدام با پرداخت مبلغي به دولت مورد بخشش قرار مي‌گرفت .

3- ديگر مجازات‌ها : که بستگی به رفتار عجیب و غریب قاضیان و کیفردهندگان بود. مثلا: كاشتن افراد مانند درخت در زمين كه در آن جنايتكاران را مانند درخت تاك در زمين مي‌كاشتند . يك سوراخ در زمين حفر مي‌كردند، بزهكاران را با سر به درون آن مي‌افكندند و بعداً گودال را با گل پر مي‌كرد . یا این که به نوشته سیاحی اروپائی ، یکی از استانداران دستور داد تا سارقی را تمام دندان‌هايش را كشيدند و يك توبره پر از يونجه خشك به سرش زدند و او را رها كردند تا در همان حال جان سپرد و یا ( گروهي از عشاير یاغی جنوب را در رديف‌هاي ده نفري بر ساختمان برجي دراز كرده ، روي آنها را ملاط ‌كشيدند و یا..

فکر کنم تا همین جا کفایت باشد. شرح بقیه ماجرا ممکن است باعث تهوع و انزجار شود.!!!

[ یکشنبه 6 اسفند1391 ] [ ] [ محسن ]

--- ضمن پوزش از بابت تکرار، برای دوستی که می خواست مراحل دریافت مجوز فعالیت برای پایان نامه را بداند ، این فهرست را آماده کردم:

1- اعلام موضوع پیشنهادی از سوی دانشجو به گروه آموزشی و اخذ تائیدیه گروه

2- انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو و استاد مشاور ( با نظر استاد راهنما ) برای هدایت پایان نامه

3- تکمیل پورپوزال تایپ شده با کمک استاد راهنما و اخذ امضاهای مربوطه در آن از استادان و مدیر گروه

4- دریافت و تکمیل مدارک پیوست ذیل :

- سه برگ تعهدنامه برای دانشجو ، استاد راهنما و استاد مشاور

- گواهی تکراری نبودن موضوع پایان نامه از سازمان اسناد و مدارک علمی ایران

- فرم اطلاعات پایان نامه معروف به فرم الف

- برگه مشخصات استادان راهنما و مشاور

5- ارائه مدارک بندهای 3 و 4 به حوزه پژوهشی دانشکده مربوطه 

6- دریافت ابلاغیه شروع به کار از معاونت پژوهشی دانشگاه ، پس از تصویب موضوع و اخذ کُد پایان نامه

7- اجرا و تدوین پایان نامه با هدایت استادان مربوطه و ارائه گزارشهای ماهانه پیشرفت کار به پژوهش دانشگاه

8- تحویل نسخه فنری پایان نامه به همراه فرم تائید استادان و مدیر گروه (موسوم به فرم ب ) به گروه آموزشی

9- تعیین استاد داور توسط گروه و تحویل نسخه به داور و انتظار تا زمان پاسخ مثبت استاد داور

10- دفاع از پایان نامه ، بعد از انجام مراحل تسویه اولیه و تعیین تاریخ دفاعیه.

[ شنبه 5 اسفند1391 ] [ ] [ محسن ]

خوشبختی ما در سه جمله است. تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا... ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم.. حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا

در زندگی نه هدفی دارم نه مسیری، نه منظوری و نه حتی معنایی. اما شادم و این نشان می دهد که یک جای کار ایراد دارد

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند

نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم.

به شخصیت خود.. بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید.. زیرا شخصیت شما جوهر وجود شماست.. و آبرویتان تصورات دیگران نسبت به شما است

باران که میبارد همه پرندها به دنبال سر پناهند اماعقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتراز ابرهاپرواز میکند این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند

گورستان ها پر از افرادی است که روزی گمان می کردن که . . . چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد

یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود

مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است

برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید

تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان

کم باش از کم بودنت نترس اونی که اگـه کم باشی ولت می کنه، همونه که اگه زیاد باشی حیف و میلت می کنه

یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز میشود,طولانی ترین سفرها با اولین قدم

انسانهاى بزرگ ،دو دل دارند ؛دلى که درد مى کشد و پنهان است و دلى که میخندد و آشکار است.

در مسابقه بین شیر و آهو، بسیاری از آهوها برنده می شوند. چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی. پس:  هدف مهم تر از نیاز است

زمانی خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند ، روزگار افولتان در راه است

برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند به ما درسهایی بیاموزند که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم

اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن

آدم ها مثل عکس ها می مونند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین

کسانی که پشت سرتان حرف می زنند ، دقیقا به همانجا تعلق دارند، پشت سرتان

چارلی چاپلین میگوید:پس از سالها فقر به ثروت و شهرت رسیدم و در کهنسالی اموختم با پول میشود خانه خرید ولی اشیانه نه رختخواب خرید ولی خواب نه /ساعت خرید ولی زمان نه /مقام خرید ولی احترام نه/کتاب خرید ولی دانش نه ادم میشه خرید ولی دل نه /اما افسوس دیر فهمیدم

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی ؛ اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی . به همین راحتی

و رابطتون سنگ بندازین تا متوجه عمقش بشین

در عجبم از زنان که از خدای به این بزرگی فقط یک شوهر می خواهند و از شوهر به این درماندگی همه دنیا را 

به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن . بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد

اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید،آن شخص را احمق فرض نکنید. بلکه بدانید او خیلی بیشتر از انچه لیاقت داشته اید به شما اعتماد کرده است

[ جمعه 4 اسفند1391 ] [ ] [ محسن ]

--- متاسفانه با وجود برجای ماندن شماری از کتابهای تاریخ نویسان یونانی ، رومی ، بیزانسی و ارمنی و ..، اما تنها تعداد محدودی از آثار این نویسندگان به زبان فارسی برگردانده و منتشر شده است. پس نکو است که مترجمان ما حداقل بخشی از تالیفات ارزشمند و مهم مورخان غیرایرانی را در باره تاریخ ایران باستان ترجمه نمایند و فقط به وجود همین انگشت شمار اکتفا نشود.  

- تواریخ : هرودت (ترجمه هادی هدایتی)

- آناباسیس : گزنفون(ترجمه احمد بیرشک)

- تربیت کوروش : (ترجمه غ. وحید مازندرانی)

- پرسیکا : کتزیاس (ترجمه کامیاب خلیلی)

- حیات مردان نامی : پلوتارک (ترجمه رضا مشایخی)

- کتابخانه تاریخی : دیودور سیسیلی(ترجمه شورائی و سنگاری)

- تاریخ سری : پروکوب(ترجمه فریدون مجلسی)

- جنگهای ایران و روم : آمین مارسلن(ترجمه محمد صادقی)

- جغرافیای ایرانشهر : موسی خورنی(ترجمه مریم میراحمدی)

- سیاحتنامه  ایران: فیثاغورس (ترجمه  یوسف اعتصامی)

و...

[ پنجشنبه 3 اسفند1391 ] [ ] [ محسن ]

این نقشه را روی اینترنت گذاشته اند اما به نظرم کمی بازسازی لازم دارد .(مثلا نام فارسی دریای عمان که دریای مکران است ، قید نشده و برخی اسامی هم باستانی نیستند، مربوط به دوره اسلامی اند مثل قهستان، سجستان و قومس که پیشتر ، نیمروز و کومسینه نام داشته اند )

با همه اینها این نقشه زیبا است و پرمعنا و تاریخ ساز

[ چهارشنبه 2 اسفند1391 ] [ ] [ محسن ]

--- در اینجا ده نمونه از منابع اولیه دوره صفویه ذکر شده که هر کدام مختص به دوران هر یک از پادشاهان این دودمان است :

1- شاه اسماعیل اول  : عالم آرای شاه اسماعیل ، تصحیح اصغر منتظر صاحب ( بنگاه ترجمه، 1349)

2- شاه تهماسب اول : عالم آرای شاه تهماسب : تصحیح ایرج افشار (دنیای کتاب ، 1370)

3- شاه اسماعیل دوم : تاريخ‌ سلاطين‌ صفويه‌، محممدمعصوم خواجگی ،‌ تصحیح اميرحسن‌ عابدي‌(بی نا ، 1351)،

4- شاه محمد خدابنده : خلد برین : محمد یوسف قزوینی ، تصحیح میرهاشم محدث (بنیاد افشار ، 1377)

5- شاه عباس اول : تاریخ عالم آرای عباسی : اسکندربیگ ترکمان، تصحیح ایرج افشار ( امیرکبیر ، 1350)

6- شاه صفی : تاریخ شاه صفی : فضل الله سوانح نگار ، تصحیح محسن بهرام نژاد ( میراث مکتوب، 1388)

7- شاه عباس دوم : تاریخ جهان آرای عباسی : میرزا طاهر وحید ، تصحیح سعید میرمحمدصادق ( پژوهشگاه، 1383)

8- شاه سلیمان : ریاض الفردوس خانی: محمدمیرک حسینی، تصحیح ایرج افشار (بنیاد افشار ، 1385)

9- شاه حسین : دستور شهریاران : محمدابراهیم نصیری، تصحیح محمدنصیری مقدم (بنیاد افشار ، 1372)

10- شاه تهماسب دوم : فوائد الصفویه : ابوالحسن قزوینی ، تصحیح مریم میراحمدی (مطالعات فرهنگی، 1367)

[ سه شنبه 1 اسفند1391 ] [ ] [ محسن ]

-- گرچه در دنیای وب ، پایگاه هائی چون ویکی پدیا ، دانشنامه رشد ، تبیان، لغتنامه دهخدا و.. وجود دارند که اطلاعات مختصری در باره موضوعات مورد جستجوی شما می دهند، اما آدرس ذیل هم جائی است که شاید بتوان برخی واژه ها و اصطلاحات را در ان ردیابی کرده و اطلاعاتی به دست آورد: نگاه کنید :

- سایت : فرهنگنامه ایران

http://irania.ir

البته ، اطلاعات آن چندان کامل نیست ؛ اما همین هم برای دنیای مجازی کم توسعه یافته ی ما فارسی زبانان کافی است. فقط خدا کند که مرتباً به روز گردد.  

[ دوشنبه 30 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

---در باره کیش مهری (که همه ما ایرانیان کم و بیش به آن پایبندیم! ) سخن بسیار است. کاش مجالی داشتم تا مطالعه و مروری می کردم و در باره زیبائی های این دین کهن اصالتاً ایرانی سخن می گفتم و مطلب می نوشتم ، اما به همین بسنده می کنم که چند کتاب در باره مهرپرستی معرفی کنم و بگذرم:

- مهر ایزد از یاد رفته : احمد حامی (بی نا ، 1355)

- پیک میترا : شیراز پور پرتو (فردا ، 1350)

- دین مهر : ناصرالدین شاه حسینی (دهخدا ، 1348)

- آئین مهر ، میترائیسم : هاشم رضی (بهجت ، 1371)

-  آئین میترا : مارتین ورمازرن ، ترجمه نادر بزرگ زاد (چشمه ، 1372)

- از میترا تا محمد : محمد عباسی (همبستگی ملی ایرانیان ، 1373)

- جستار در باره مهر و ناهید : محمد مقدم (سروش ، 1375)

- آئین پر رمز و راز میترائی : فرانس کومون ، ترجمه هاشم رضی (بهجت، 1379)

- پژوهشی نو در منشا میترا پرستی : دیوید اولانسی، ترجمه مریم امینی (چشمه ، 1380)

-  مهر در ایران و هند : بابک عالیخانی (ققنوس ، 1384)

- میترا ، آئین و تاریخ : راینهولد مرکلباخ ؛ ترجمه توفیق گلی زاده و ملیحه کرباسیان (اختران، 1387)

- پژوهشی در کیش و اسرار میترا : آمده لوئی گاسکه ، ترجمه جلال ستاری(میترا ، 1390)

- و.....

[ یکشنبه 29 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

 تصویری است از دیدار شاه ایران ناصرالدین شاه قاجار با ملکه ویکتوریا پادشاه انگلستان در صد سال پیش

ببینید جرائد انگلیسی  این قضیه را چگونه آب و تاب داده اند. در حالی که اصل ماجرا دست بوسی نبوده و هیچگاه شاه کشوری دست مقام همطرازش را نمی بوسد!

[ شنبه 28 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

- ایران نامه یا کارنامه ایرانیان در عصر اشکانیان : محمدعلی مهرین شوشتری (وزارت فرهنگ، 1321)

-  تاریخ سیاسی اشکانیان : نیلسون دوبواز ، ترجمه علی اصغر حکمت (ابن سینا ، 1342)

-  اشکانیان : میخائیل دیاکانوف ، ترجمه کریم کشاورز (انجمن ایران باستان، 1344)

-  پارتیان : مالکوم کالج ، ترجمه مسعود رجب نیا (سحر ، 1355)

- تاریخ پارس از اسکندر تا مهرداد اول : یوزف ویسهوفر، ترجمه هوشنگ صادقی (فرزان روز، 1388)

- شاهنشاهی اشکانی : یوزف ولسکی، ترجمه مرتضی ثاقب فر (ققنوس، 1383)

- خاستگاه پارتها : فیلیپ لوزینسکی ، ترجمه رقیه بهزادی(پژوهنده ، 1380)

- تاریخ نظامی جنگهای اشکانیان : محمدجواد مشکور ( علمی، 1367)

-  تاریخ امپراتوری اشکانیان/ آندره ورستاندیگ، ترجمه محمود بهفروزی(جامی،1386)

- بازیابی تاریخ گمشده دولت اشکانیان: احمد شه وری (علمی ، 1386)

- ایران دوره اشکانی: هاشم اقاجانی الیزه(حق شناس، 1387)

- پارتها و روزگارشان : وستا سرخوش کرتیس، ترجمه محمود فاضلی بیرجندی (پایان،1389)

- اشکانیان و ساسانیان: پیتر ویل کاکس، ترجمه یوسف امیری(گل آفتاب، 1391)

- اشکانیان: سعید پرهیزکاری(کوله پشتی، 1391)

[ جمعه 27 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

میدونین که تو فرهنگ ایرانی بعضی چیزها اگر نامتعارف در بیان ؛ میگن حکمتی توش هست. من میگم:

گرانی خودرو هم حکمتی توش هست:

اولا بالا رفتن قیمت باعث میشه تا هر کسی به راحتی نتونه ماشین بخره و هوای شهرها رو آلوده کنه .

ثانیا مردم بجای خرید ماشین و سفرهای بیهوده درون شهری ، وقتشون رو به کارهای دیگه صرف می کنن

ثالثا کار و کاسبی  تعمیرکارها خوب میشه ، چون ماشینهای گران قیمت مثل پراید رو تعمیر می کنن

رابعا خیلی از افراد دستی به سر و گوش ماشین هاشون میکشن و خودروهای تمیز تو خیابونها دیده میشه

خامسا مردم حواسشون رو بیشتر جمع می کنن تا دزدها سراغ خودروهای با ارزششون نیان!

بازم بگم.؟

[ پنجشنبه 26 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

در برخی پایگاه های اینترنتی امده است که

والنتاین یک کشیش قرن اول میلادی بود که در امپراتوری روم زندگی می کرد. روم تحت سلطه پادشاهی به نام کلادسیوس بود که دوست داشت سربازان برای جنگ داوطلب شوند ولی مردها نمی خواستند بجنگند، و کلادسیوس این کمبود سرباز را ناشی از سستی مردها در ترک عشق می دانست، پس همه نامزدی ها و ازدواج ها را ملغی اعلام کرد، والنتاین به مبارزه برخاست و عزم خود را جزم کرد تا زوج های جوان را به طور سری به عقد هم درآورد.پس از با خبر شدن پادشاه از این قضیه برای سر والنتاین جایزه تعیین شد و او زندانی شد.

وقتی در زندان بود بسیاری از کسانی که او آنها را به عقد هم در آورده بود به دیدنش رفتند.آنها گل و نامه های محبت آمیز خود را از بالای دیوار زندان پرتاب می کردند. تا اینکه سرانجام والنتاین در روز ١٤ فوریه سال ٢٦٩ میلادی به قتل رسید. در سال ٤٩٦ ، پاپ کلادسیوس ١٤ فوریه را به افتخار او روز والنتاین نامید.

از سالها قبل روز ١٤ فوریه کسانی که یکدیگر را دوست داشته اند برای هم هدایای ساده ای چون گل می فرستادند. در نقاط مختلف دنیا در این روز مراسم مختلفی برگزار می شود . در ایران هم مدتی است که این روز (25 بهمن) گرامی داشته می شود. با این حال رواج چنین روزی موجب شده تا برخی گروهها به فکر احیای سنت هایی در فرهنگ خود و یا جایگزینی آیین هائی به جای والنتاین بیافتند.

نمونه بارز آن گرامی داشت روز 29 بهمن یا روز سپندارمذگان است که از سنتی دیرینه در ایران باستان حکایت دارد

در فرهنگ باستانی آریائیان اسپندار مذگان نماد عشق بود. روز پنجم هر ماه سپندار مذ یا اسفندار مذ نام داشت که در ماه دوازدهم سال که آن هم اسفندار مذ نام داشت، جشنی با همین نام می گرفتند.  در حقیقت سپندار مذگان جشن زمین و گرامیداشت عشق است که هر دو در کنار هم می نشینند. در این روز زنان به شوهران خود با مهر ارمغان می دادند. مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده، به آنها ارمغان داده و از آنها فرمانبرداری می کردند. برخی نیز روز مادر و زن را به نشانه زایش و مهربانی زمین در این روز می دانند.


[ چهارشنبه 25 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

  از آنجا كه امروزه مطالعه و استفاده از اسناد در پژوهشهاي تاريخي حرف اول را مي زند؛ لذا لازم است تا در اينجا به اختصار در باره دسته ائي از منابع نوشتاري يعني اسناد و مدارك غيرچاپي سخن به ميان آيد. به ويژه آن كه يكي از شروط بررسي و نقد متون تاريخي استناد به اسناد براي تعيين درستي يا نادرستي مطالب و داده هاي تاريخي مي باشد. اصولاً اسناد به عنوان بخشی از یادواره های مشترک مردم جهان نقش مهمی در حفظ هویت  دینی ،علمی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی یک کشور در گذشته ، حال و آینده دارد. اهمیت اسناد در زندگی یک ملت را می توان همانند اهمیت حافظه در زندگی هر فرد دانست. این گونه مدارک نه تنها وسیله درک تاریخ و شناخت تحولات اجتماعی، اقتصادی، اداری و علمی یک ملت است؛ بلکه ابزاری است برای شناختن تاریخ و تسهیل و پیشرفت در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و.... آن چنان که با توجه به آنها می توان از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد و راه پیشرفت آینده را هموارتر ساخت. اسناد آرشیوی از نظر یک مورخ نه تنها بیانگر رشد و فعالیتهای یک دولت است، بلکه توسعه و تکامل یک ملت را نیز نشان می دهد. از نظر فرهنگ اجتماعی، اسناد منابع مهمی برای بسیاری از تحقیقات هستند و گردآوری آنها از صورت های پراکنده در یک سازمان واحد ،کمک موثری به بازسازی تاریخ گذشته ملل بر اساس مدارک و شواهد معتبر می کند . در واقع، اسناد بایگانی شده در آرشیوها ، مُبیّن فعالیتها و قدرت درک و استنباط آن نسل و شاخص اوضاع فردی و اجتماعی آن زمان است. همچنان که در زمان حال سند اساس تصمیم گیری در کارهاست ، برای مورخ نیز ، اسناد اساس قضاوت در مورد گذشته است

سند از جنبه لغوی به معانی متعددی نظیر : تكيه‌گاه و پشتوانه ، آنچه كه قابل اعتماد باشد، مدرك مستند ، نوشته‌اي كه قابل استناد باشد،  مُهر و امضاي قاضي و حكم و فرمان پادشاهي و چك و دست نوشته و مكتوبي كه بدان اختيار شغل و ملكي را به كسي بدهند، آن چه كلام را نيرومند و پذيرفتني كند و دهها معنای دیگر که در فرهنگنامه ها آمده است. می باشد. در اصطلاح فقه اسلامي روايت يك حديث را « سند» گويند. در اینجا سند به معني طريق متن است و منظور از متن، متن حديث است كه آن را لفظ حديت گويند و معني سند به طريق متن براي آن است كه دانسته شود حديث، مأخوذ از قول چه كسي است. از دیدگاه قانون مدنی  سند عبارت است از هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استفاده باشد. نیز در قوانين مالي ايران سند به صورت كلي تعريف نشده، بلكه بر حَسبِ مورد تعريف گرديده است. ماده 16 قانون محاسبات عمومي مي‌گويد بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تثبيت مي گردد. مدت مزبور را سند ماليه گويند، كه عبارت است از يكسال شمسي. از ديدگاه اصول حسابداري : هر نوشته اي كه ذمه سازمان يا شخص حقيقي يا حقوقي را كه به نحوي با سازمان طرف حساب و معامله است مشغول يا بري نمايد يا مُبيّن پرداخت وجهي جهت خريد كالا يا خدمات و يا حاكي از انعقاد قرارداد يا وقوع عقدي باشد و يا از آثار ناشي از حقوق خاصي حكايت نمايد به شرط وجود اهليت و دارا بودن امضاء مجاز لازم براي رسيدن به يكي از مقاصد سند محسوب مي‌شود .

از ديدگاه علم كتابداري یک سند چنین معرفی می شود : هر نوع نوشته خطي، چاپي، عكسي و يا به صورتهاي ديگر و هر شيئي مادي را كه بتوان از محتواي  آن اطلاعاتي به دست آورد دَبيزه يا مدرك گويند. اما تعريف سند در قانون سازمان اسناد ملي ايران چنین است: كليه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عكسها، نقشه‌ها، كليشه ها، نمودارها، فيلم‌ها، نوارهاي ضبط صوت و ساير اسنادي كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است و به طور مداوم در تصرف دولت بوده از لحاظ اداري، مالي، اقتصادي، قضايي، سياسي، فرهنگي، علمي، فني و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران ارزش نگهداري داشته باشد.

در نهایت ، پس از تجزيه و تحليل وجوه اشتراك و افتراق تعاريف ياد شده، عبارت زير به عنوان تعريف سند پيشنهاد مي‌گردد : سند عبارت است از اطلاعات مضبوط اعم ازنوشتاري، ديداري، شنيداري كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد. بدین ترتیب در فرهنگ علم تاريخ ، سند برگ نوشته اي است كه به مرور زمان ارزش اداري و روزانه خود را از دست داده و ارزش مطالعه و پژوهش مي يابد. در هرحال اسناد، مي توانند متون يا چيزهائي باشند كه به كمك آنها مباحث تاريخي تائيد و مستدل مي گردد.

[ سه شنبه 24 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

1- نسل تعمیر

در منزل خانواده ائی سر و صدا برپا بود. افراد خانه با یکدیگر مشاجره می کردند و در لابلای حرفها و اعتراضات صدای گریه هم شنیده می شد. یکی از همسایگان سالخورده آنها طاقت نیاورد و با رفتن به در خانه ماجرا را جویا شد.

پدر خانواده به همسایه کنجکاو گفت :

-  چیزی نیست. دخترم که چند ماهی است ازدواج کرده ، از همسرش رضایت ندارد و می خواهد طلاق بگیرد.   

پیرمرد همسایه لبخندی زد و پرسید :

-  آخر چرا ؟ انها که هنوز حتی فرصت یک سال با هم بودن را هم تجربه نکرده اند!

پدر پوزخندی زد و با تاسف گفت : نمی دانم ! من هم درمانده شده ام. راستی ببینم. چطور شما با همسرتان شصت سال است که زندگی می کنید و اعتراضی ندارید؟!

پیرمرد نگاهی عمیق به چشمان مرد خانه انداخت و با سربلندی چنین پاسخ داد :

- برای این که ما مربوط به نسلی هستیم که وقتی چیزی خراب می شد ، تعمیرش می کردیم ، نه تعویض !!

---------------------------------------------------------------------------------------

  2- دعا و سکوت

روزی یک دانشمند به همراه راننده اش از مراسم دینی در کلیسا باز می گشتند . راننده دانشمند به او گفت:

- استاد ، فکر می کنید آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید ؟

مرد دانشمند با خونسردی جواب  داد :

-  چرا از خود کشیش نمی پرسی؟

راننده تبسمی کرد و با اجازه از دانشمند نزد کشیش بازگشت و از او  پرسید :

- جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم؟

کشیش سالخورده با هیجان و صدای بلند پاسخ داد :

-  نه ، پسرم ، نمی شود.  این بی ادبی به مذهب است.

راننده به نزد استاد بازگشت و با نومیدی نتیجه گفتگو را برای مرد دانا بازگو کرد.

استاد با ارامش به او گفت :

- تعجبی ندارد . تو سؤال را درست مطرح نکردی. بگذار من بپرسم.

پس نزد کشیش رفت و پرسید :

- پدر روحانی، آیا  وقتی در حال سیگار کشیدنم ، می توانم دعا کنم ؟

کشیش پیر لبخندی زد و مشتاقانه جواب داد  :

-  البته فرزندم ، این خود یک عبادت است. سکوت برای چه ؟

[ دوشنبه 23 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

هنوز چهار سال از کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی در تهران نگذشته بود که در روز چهارشنبه 25 آذر ماه 1304 خ، رضاخان سوادكوهي ، قزاق كهنه كار و بلندبالای ديویزيون قزاق دولت در حال زوال قاجار ، بر تخت مرمر تكيه زد و رسماً به عنوان پادشاه جديد ايران ، سلطنت 16 ساله اش را آغاز كرد. حکومت این شاه خشن و بلندقامت ، توانست امنیت و آرامشی را که انقلاب مشروطه از ایران سلب کرده بود ، به کشور بازگرداند. لذا اعتراض چندانی علیه سلطه افسران در بین روشنفکران ایجاد نکرد. مضافاً این که درگیر شدن با دامنه های مدرنیته و تاثیرات نوگرائی اقتصادی و فرهنگی ، همه را تا حدی راضی نگاه داشته بود. اما سرانجام مردم از این وضعیت یکنواخت خسته شدند و مترصد سست شدن لگام اسب زورمداران سیاسی ، از فرصت جنگ خارجی بهره گرفتند و با سیطره حاکمیت سر ناسازگاری گذاشتند.

بمبها بر سر ایرانیان رو افتادند و جنگ جهانی ، سقوط دیکتاتور را تسهیل کرد. فرزند و جانشین رضاشاه، جوانی 22 ساله و فاقد اعتماد به نفس کافی  بود که نه توان مدیریت زیردستان خود را داشت و نه کفایت جلب نظر توده های مردم را.  برای همین هم سالها طول کشید تا برای نشان دادن اعتبار و اقتدار شاهی اش ، چونان پدر تاجدارش، فرصت عرض اندام بیابد. حتی پیروزی شاه در چالش با سیاستمداری کهنه کار به نام محمد مصدق ، مدیون کیاست و توانمندی خود محمدرضا نبود. زمانی که ظهر روز شنبه 31 مرداد ماه1332 ، پس از يك هفته تبعید خودخواسته از كشور ، در فرودگاه تهران از هواپيما پياده شد ، نمي دانست كه روزگار به او 25 سال براي زمامداري مقتدرانه و 27  سال براي زندگي مایوسانه فرصت خواهد بخشيد . اما هر چه كه بود ، اين آغاز دوره حاكميت مطلقه شاه بود. دریافت که بايد با تكيه بر قشر اجتماعی افسران ارتش-که برآمدن پهلویها مدیون کوشش آنها بود- پايه هاي تختش را مستحكم سازد . برای آسودگی خیال از بابت نیروهای خارجی-که حکومت پدرش را برانداخته بودند- با شركت هاي نفتي انگليس و امريكا قراردادی امضاء نمود و با این رشوه ، دهان آنها را در برابر تقویت روزافزون سلطنت بست!

از پائيز 1333، رژيم شاه با يك رشته عمليات پليسي ، خطرناکترین حریف خود یعنی کمونیستها را هدف قرار داد و با متلاشی کردن شاخه نظامي حزب توده ، بسياري از افسران چپ که مانند دملی چرکین بر چهره ارتش وفادار سلطنت تلقی می شدند- را روانه زندان يا تبعيد نمود.  سپس نوبت به گروه تندروی بنیادگرا یعنی فدائيان اسلام رسيد كه در ششم آذر 1334 در مقابل جوخه آتش قرار گرفتند و همزمان با عزلت نشینی برجسته ترین روحانی سیاسی یعنی آيت الله كاشاني، دربار از بابت مخالفان خود آسوده خاطر گشت . این گونه به نظر می آید که با وجود جُبن ذاتي محمدرضا شاه كه او را در هنگام تصمیم گیری های مهم ، مردد و نگران مي ساخت ؛ اما اینک با حمايت نسبي دولت امريكا ، تجارب شخصي شاه بیشتر شده بود ، او آماده اجراي يك سلسله اقدامات سركوبگرانه و تبديل به يك ديكتاتور شد. خاصه که شرائط بحراني جهان در اوج جنگ سرد نيز، زمينه اي شد تا شاه را به تغيير رويه و انجام اقدمات قاطع و فراگير ترغيب نمايد. پس کوشید با تمركز قدرت در دستان خویش، منش رضاشاه را دنبال كند .

اما از بداقبالی ، کوششهای خودمحورانه محمدرضاشاه در زمانی صورت اتفاق یافت که جهان به لحاظ فرهنگی در آستانه انقلابی بزرگ و تاثیرگذار بود ، یعنی ورود به عصر ارتباطات و قدرت یابی منابع رسانه ائی. لذا ساواك ، اين سازمان اطلاعاتي كه فقط قرار بود از تحرکات خودجوش جوانان احساساتی و اقدامات ضدامنیتی جاسوسان شوروی جلوگیری کند، به سازمانی جهنمی تبدل شد که کارش شده بود دستگيري و شكنجه غيرقانوني مخالفان دولت و سلطنت و زمانی که همگان دریافتند که شاه بر آن نظارت كامل دارد و با صرف بودجه هاي ميليوني ، از آن به عنوان ابزار سركوب معترضان و اعمال سانسور استفاده می کند ؛ دیگر نتوانستند شاه را مانند پادشاهی دموکرات و بی آزار چون احمدشاه قاجار و حتی مانند پادشاه متنفذ و اصلاحگر یعنی رضاشاه پهلوی تصور کنند.

از طرف دیگر ، توافق ايران با كنسرسيوم نفتي شركتهاي غربي و چند قرارداد ديگر در افزايش عوايد دولت و در همان حال تورم اقتصادي و مالي در ایران تاثير بدی گذاشت، به طوري كه با اصرار رئيس جمهور امريكا ، طرح اصلاحات ارضي پايه گذاشته شد. درگذشت آيت الله بروجردي مرجع تقليد و چهره برجسته حوزه  علميه هم فرصت خوبی برای انجام اقدامات امريكاپسند تلقی شد . اما واقعيت ها به زودي چهره نمود و فرياد كوبنده یک روحانی نسبتاً گمنام به نام روح الله خميني از قم ، نقشه حكومت را نقش بر آب كرد. رژیم که عادت کرده بود مخالفانش را گروههای چپ تندور و یا مبارزین مسلح تصور کند ، چنان از واکنش یک روحانی متعجب شد که در يك عقب نشيني ، اعلام كرد كه نظر علمای دینی را رعايت خواهد كرد . البته ، به زودی شاه به خود آمد و برای مبارزه با روحانیون- که می خواستند مدعای قدیم خود در رهبری بر جامعه را دوباره مطرح سازند-آماده نبرد شد. با وجود تبعید آیت الله خمینی، اعتراض مردمی در روز 15 خرداد ، نطفه انقلاب بزرگتري را در خود پروراند . آتشي در زير خاكستر كه 15 سال بعد مجددا شعله كشيد .

طي سالهاي بعد ، اوضاع اقتصادي به گونه اي دستخوش تغيير شد كه بسياري از تصورات و پيش بيني ها را در هم ريخت . مدرنيزه كردن اقتصاد ايران از طريق سرمايه گذاري در صنايع سنگين ، همراه با افزايش چشمگير مصرف زدگي و نابودي تدريجي كشاورزي و دامپروري ، سبب بحرانهاي اقتصادي شد و همراه با انفجار قيمت نفت ، شاه خيال پرداز و مشاوران بلند پروازش را با واقعيتهاي تلخي آشنا ساخت. سوء استفاده از درآمدهای نفتی به رشد نابرابر قدرت خريد جوامع شهري ، نابودي كشاورزي و تضعيف جامعه روستائي ، مصرف زدگي فراگير و حتي برهم خوردن توازن سنتهاي فرهنگي و توقعات اجتماعي و مادي و در يك كلام تغييرات مخرب و بنيادين در ساختار اقتصاد ايران منجر گرديد . بهائي كه براي رؤياي شاه در تبديل ايران به پنجمين قدرت صنعتي دنيا  و رسيدن به دروازه هاي تمدن بزرگ باید پرداخته مي شد . با این همه ، شاه همچنان در رویاهای کودکانه خود سیر می کرد. او غول ساواک را به جان مردم انداخته بود . روشنفکران را با دادن آزادیهای سبک غربی(مثل جشن هنر و کنگره نویسندگان ، حزب رستاخیز و ..) آرام و خنثی ساخته بود. افسران ارتش را با اعطای درجات سپهبدی و ارتشبدی ، فربه و میزنشین کرده بود. و حتی كارتر رئیس جمهور دمکرات امریکا را نیز در شب سال نو مسيحي به تهران دعوت کرده بود تا به او حالی کند که دوران جان کندی دیگر نباید تکرار شود.

اما به طرز شگفت آوری ، چاپ یک مقاله در روزنامه اطلاعات ، به آشوب خیابانی و قيام مردم قم منجر شد. کسی تصور نمی کرد که در حالی که رهبر دینی مردم در قلب اروپا به سر می برد ، اهالی شهر و مردم کوچه و بازار خیابانها را در تصرف خود دراورند و امکان هر گونه واکنش ساواک و پلیس را سلب نمایند! مراسم چهلمين روز قيام قم در تبريز و چهلمين روز قيام تبريز در يزد و سپس در شهرهاي ديگر به ترتيب برگزار گرديد و سال 1357 را سال تحول و دگرگوني قرار داد . رهبر 80ساله انقلاب از حومه پاريس سر رشته امور را به ئست گرفت و به مدد ابزار رسانه ائی از طريق مصاحبه ، ارسال تلگراف  و نوارهاي سخنراني ، ديدار با گروههاي ناراضي و با زبان و واژگان انقلابي ، پيام نهضت را در سراسر كشور منتشر كرد و اكثريت گروهها و اقشار اجتماعي را در صف مبارزه با رژيم قرار داد .

شیوه مبارزه منحصر به فرد مردم- که پیشتر در برخی کشورهای بلوک شرق اما به صورت ناتمام تجربه شده بود- حكومت نظامي را هم ، ولو با خون صدها نفر در ادینه 17 شهریور به زانو درآورد. شاه مستاصل شد و چون هیچ ناصح مشفقی برای خود کنار نگذاشته بود و نمی توانست به مانند روزگار پدرش یا قاجاران با ارتش به مقابله با وضع موجود برخیزد ، بار دیگر راه گریز در پیش گرفت و در 26 دي ماه از كشور خارج شد. دربار پهلوی که حتی مانند دربار ورشکسته قاجار یک ولیعهد بالغ و معترض هم نداشت، چون زندانی سوت و کور ، از حیات تهی شده بود. کمتر از یک ماه تا پايان سلطنت در ايران باقيمانده بود و سرانجام در ظهر روز يكشنبه 22 بهمن 1357 ، دفتر رژيم 37 ساله محمدرضا شاه براي هميشه بسته شد . 

[ یکشنبه 22 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

تصاویر مربوط به روزهای انقلاب همگی گویا و زیبا هستند. کمی تامل باید که ببینیم مشارکت عمومی..

[ شنبه 21 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

نویسنده ائی از  خواجه نصیر الدین توسی دانشمند یگانه سده هشتم هجری در بغداد سخنی به یاد دارر که محتوای ان این است :

  در بغداد هرروز بسیار خبرها می رسید از دزدی  قتل و تجاوز به زنان در بلاد مسلمانان که همه از جانب مسلمانان بود . روزی خواجه نصیر الدین مرا گفت می دانی از بهر چیست که جماعت مسلمان از هرجماعت دیگر بیشتر گنه می کنند با آنکه دین اسلام بسیار اخلاقی و بزرگمنش می باشد ؟

  من بدو گفتم : بزرگوارا همانا من شاگرد توام و بسیار شادمان خواهم شد اگر ندانسته ای را بدانم .

  خواجه نصیر الدین فرمود:  

 در اخلاق مسلمانی هر گاه به تو فرمانی می دهند , آن فرمان  اما  و  اگردارد .
 در اسلام تو را می گویند : 
 دروغ نگو ..... اما دروغ به دشمنان اسلام را باکی نیست . 
 غیبت مکن ... اما غیبت انسان بدکار را باکی نیست.
 قتل مکن ... اما قتل نامسلمان را باکی نیست .
  تجاوز مکن ... اما تجاوز به نامسلمان را باکی نیست .
  و این  اماها  مسلمانان را گمراه کرده و هر مسلمانی به گمان خود دیگری را نابکار و نامسلمان می داند و اجازه هر پستی را به خود می دهد و خدا را نیز ازخود راضی و شادمان می بیند ..
  و راز نابخردی مسلمانان در همین است ....

[ جمعه 20 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

در اینجا برای دانشجویان سختکوش واحد شهر رود ، دو جزوه ناقابل گذاشته شده تا در نیمسال جاری بهانه خواندن داشته باشند ! 

1- جزوه متون تاریخی به زبان انگلیسی در 10 صفحه

http://uploadtak.com/images/u3498_zaban91.pdf

2- جزوه نقد متون و اسناد به زبان فارسی در 38 صفحه

 http://uploadtak.com/images/l2871_naqd_motun.pdf

به دلیل کند بودن سرعت اینترنت و مشکل دانلود ، من از طرف مسئولین پوزش می خواهم!!!

[ یکشنبه 15 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

گرایش امتحانی

 

مفاد امتحانی

 

 

تاریخ ایران اسلامی تاریخ محلی تاریخ انقلاب اسلامی

1. زبان انگلیسی

2. استعداد تحصیلی

3. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل تاریخ از آغاز تا دوره صفویه

4. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل تاریخ تحولات ایران از قاجار تا انقلاب اسلامی و مباحث نظری و روش تحقیق و منبع شناسی تاریخ ایران

 

 

تاریخ اسلام

1. زبان انگلیسی

2. استعداد تحصیلی

3. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل تاریخ جهان اسلام از آغاز تا پایان عصر عثمانی

4. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل تاریخ ملل و نحل و اندیشه سیاسی تاریخ اسلام و روش تحقیق و منبع شناسی تاریخ اسلام

 

 

تاریخ وتمدن ملل اسلامی

 

1. زبان انگلیسی

2. استعداد تحصیلی

3. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل عربی.

۴)مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل تاریخ وتمدن ملل اسلامی

 ( آزمون زبان به عنوان يک درس، با ضريب ۲ است)

( آزمون استعداد تحصیلي به عنوان يک درس، با ضريب ۱ است)

 (آزمون مجموعه دروس تخصصي كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان يک درس، با ضريب ۴ است )

 -----------------------------------------

  دانشگاههای سراسری که در مقطع دکترای تاریخ  وتاریخ تمدن اسلامی دانشجو می پذیرند:

دانشگاه تهران: در گرایشهای ایران اسلامی، باستان، اسلامِ.تاریخ وتمدن

دانشگاه تربیت مدرس: در گرایشهای ایران اسلامی، اسلام

دانشگاه شهید بهشتی: در گرایش ایران اسلامی

دانشگاه شیراز: در گرایش ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان: در گرایش ایران اسلامی، اسلام، تاریخ محلی

دانشگاه قزوین: در گرایش ایران اسلامی

دانشگاه تربیت معلم: در گرایش ایران اسلامی

دانشگاه تبریز: در گرایش ایران اسلامی

دانشگاه الزهرا: در گرایش ایران اسلامی، اسلام
[ پنجشنبه 12 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

در اوراق ذهن آدمیان آمده است که روزی روزگاری، در یک روستا ،کودکی سراسیمه نزد حکیم دانائی رفت که اهالی ده او را بزرگ می شمردند و بدو گفت :

- مادرم قصد دارد برای راضی ساختن خدای معبد و به خاطر محبتی که به کاهن معبد دارد، خواهر کوچکم را قربانی کند لطفا خواهر بی گناهم را نجات دهید.

مرد حکیم بلادرنگ آماده شد و به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دختر خردسالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد. جمعیت زیادی زن روستائی را دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز با غرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته و شاهد ماجرا بود. مرد به سوی زن شتافت و دید زن که به شدت دخترش را دوست داشت، چندین بار او را درآغوش می گیرد و می بوسد، اما در عین حال می خواهد کودکش را سر ببرد ، تا بت بزرگ معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی را به زندگی او ارزانی دارد.

حکیم  از زن پرسید که چرا دخترش را قربانی می کند؟ و زن چنین پاسخ داد :

- کاهن معبد گفته که باید عزیزترین پاره وجودت را قربانی کنی، تا بت اعظم تو را ببخشد و به زندگی ات برکت جاودانه ارزانی دارد.

مرد دانا تبسمی کرد و گفت :

- اما این دختر که عزیزترین بخش وجود تو نیست. چون تصمیم به هلاکش گرفته ای! عزیزترین بخش زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم گرفته ای دختر نازنین ات را بکشی. بت بزرگ که نادان نیست. او به تو گفته باید عزیزترین بخش زندگی ات را قربانی کنی و اگر تو اشتباهی به جای کاهن ، دخترت را قربانی کنی هیچ اتفاقی نمی افتد و شاید بلا و بدبختی هم گریبانت را بگیرد!

زن درمانده و پریشان کمی مکث کرد. دست و پای دخترک را باز کرد. او را در آغوش گرفت و درحالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود ،  به سمت پلکان سنگی معبد دوید ؛ اما هیچ اثری از کاهن معبد نبود !

می گویند از آن روز به بعد ، دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندید.

پیام این روایت آن که : هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شوی، كسی كه به او اعتماد داری عمری فریبت داده است.

یادمان باشد که در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی‌ است

وتنها یک گناه هست که رنج اور است و آن ناآگاهی  است.

[ سه شنبه 10 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]
گاهی اوقات یک تصویر ، آن قدر گویا و در عین حال پرمعنا است که بهتر است هیچ در باره آن گفته نشود!

شما مختار هستید هر تعبیر و برداشتی که می خواهید از این تصویر داشته باشید.


[ شنبه 7 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]
دانایان تاریخ معرفت و رازگشایان دنیای صداقت گفته اند :

سه چیز را با احتیاط بردار:

قدم، قلم، قسم !

سه چیز را پاک نگه دار :

جسم ، لباس، خیال

از سه چیز کار بگیر:

عقل، همت، صبر!

از سه چیز خود را دور نگه دار:

افسوس، فریاد، نفرین!

سه چیز را آلوده نکن:

قلب، زبان، چشم!

اما سه چیز را هیچگاه فراموش نکن:

خدا، مرگ و دوست !

[ پنجشنبه 5 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]
برای دانلود تعدادی از منابع تاریخی دست اول

همچون تاریخ طبری ، فتوح البلدان ، تاریخ گزیده ، الکامل فی التاریخ و..

با داشتن فیلترشکن به این پایگاه مراجعه کنید:

javidiran.wordpress.com

[ سه شنبه 3 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

این حکایت را در جائی خواندم و لذت بردم . کمی هم اندیشه، چاشنی قضیه کردم تا به این جا برسم که بد نیست دیگران (چه مرد و چه زن ) بدانند و درنگی داشته باشند. خاصه این روزها که عیار عاشقی و وابستگی شده : نگاه و نظر ....

توی میل فرو رفته بودم و به یکی از مجلات مُدی که زنم همیشه می خرد نگاه می کردم. چه مانکن هائی، چقدر زیبا، چقدر شکیل و تمنا برانگیز. زنم داشت به گلدان شمعدانی که همیشه گوشه اتاق است ور می رفت. شاخه های اضافی را می گرفت و برگ های خشک شده را جدا می کرد. از دیدن اندام گرد و قلنبه اش لبخندی گوشه لبم پیدا شد. از مقایسه او با دخترهای توی مجله خنده ام گرفته بود.

همسرم آن چنان سریع برگشت و نگاهم کرد که فرصت نکردم لبخندم را جمع و جور کنم. گلدان شمعدانی را برداشت و روبروی من ایستاد و گفت: 

نگاه کن! این گل ها هیچ شکل رزهای تازه ای نیستند که دیروز خریده ام. من عاشق عطر و بوی رز هستم. جوان، نورسته، خوشبو و با طراوت. گل های شمعدانی هرگز به زیبائی و شادابی آنها نیستند، اما می دانی تفاوتشان چیست؟

بعد، بدون این که منتظر پاسخم باشد اشاره ای به خاک گلدان کرد و گفت:

اینجا ! تفاوت اینجاست. در ریشه هائی که توی خاک اند. رزها دو روزی به اتاق صفا می دهند و بعد پژمرده می شوند، ولی این شمعدانی ها، ریشه در خاک دارند و به این زودی ها از بین نمی روند. سعی می کنند همیشه صفابخش اتاقمان باشند.

چرخی زد و روی یک صندلی راحتی نشست و کتاب مورد علاقه اش را به دست گرفت.

کنارش رفتم و گونه اش را بوسیدم. این لذت بخش ترین بوسه ای بود که بر گونه یک گل شمعدانی زدم.

( به نقل از کتاب « یادداشت های بی تاریخ» از صدرالدین الهی در نشریه کیهان لندن)

[ یکشنبه 1 بهمن1391 ] [ ] [ محسن ]

این چند سطر را به یادبود سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود می نویسم. تا یادم باشد روزهائی را که در این موسسه حضور داشتم . آشنائی ها و برخوردها و رخدادهائی را که شاهد بودم ، چون سریالی دنباله دار در ذهن پرورانده ام و ثبت کرده ام. برخی از خاطرات را در دفتری ضبط کرده ام تا روزگاری زمانه مجالم دهد و آنها را در چشم دیگران آورم و بعضی دیگر را هم از بخش تاریخ شفاهی خاطره ام به صفحه سپید کاغذ انتقال دهم. دوست داشتم اسامی کسانی هم که با یادآوری آن سالها ،  تصویرشان را به ذهن می آورم ، به نام یاد می کردم. اما صلاح ندانستم که زشت و زیبای دیگران را برملا سازم.

در یک نگاه کلی و گذرا ، روزهای خاطره انگیز کار در واحد شاهرود ، صرف نظر از همه سختیها و شادکامیهایش، روزگار غریبی بود. برای من که غریب بودم در آن شهر کوچک و آرام (که ساکنانش به سختی می توانستند دیگران را پذیره شوند ) . می گویند خاک سکونتگاه باید چسبنده باشد تا تو را اسکان و آرامش دهد. شاهرود با همه جاذبه هایش(آب و هوای مناسب- موقعیت مساعد ارتباطی-جو مساعد فرهنگی و اجتماعی و...) خاکی دارد نه چسبناک و نه رماننده. مسافر باید حس کند که شهر و مردمانش او را پذیرا هستند. و این به رفتار او بستگی دارد. تا زمانی که خودت را مسافر حس کنی ، رفتارت هم  برای مردمان غریب است و نتیجه آن که...

[ شنبه 30 دی1391 ] [ ] [ محسن ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

آرمان وبگاه تاریخنگار ، پیشکش نمودن داده های سودمند در قلمروی تاریخ و فرهنگ است و می کوشد تا راهنمای کوچکی برای دانشپژوهان پرسشگر و کوشنده باشد. امید چنین باشد.
امکانات وب
دوستانی که می خواهند پیام بدهند :ایمیل من هست Genos1967@gmail.com ....................................... تماس با مدیر ..........................